puzzle band dametam garm (live version)

Download DMCA

Track Artists:

download puzzle band dametam garm (live version) mp3

khoobeh ye chisey dari bahash tekiyeh kenny khoobeh tho dari kam mayari khoob baladi gerieh kenny khoobeh demtem gram ba bacheh baziat sakhti mannu demtem gram hamsh pasht gosh andakhtee mannu mathle qabla nisti tah qalbam ta hminjam omedi demtem gram digeh nah bowie atar pirhant nah oon cheshay roshant

nah hati khat khandeh hat hawasmo peret namikna digeh nah ain taraz ngat nasf shab zang zdenat bacheh guneh harf zdenat chisio awza namikna nah bowie atar pirhant nah oon cheshay roshant nah hati khat khandeh hat hawasmo peret namikna digeh nah ain taraz ngat nasf shab zang zdenat

bacheh guneh harf zdenat chisio awza namikna key shad ye dafah baham ro rast bashi sar ain ahsas jori kah delm mikhast ye moqi farq dashti alaan chi heech rahi nizashti adaa kordi while dossam nadashti digeh nah bowie atar pirhant nah oon cheshay roshant nah hati khat khandeh hat hawasmo peret namikna digeh nah ain taraz ngat nasf shab zang zdenat

bacheh guneh harf zdenat chisio awza namikna nah bowie atar pirhant nah oon cheshay roshant nah hati khat khandeh hat hawasmo peret namikna digeh nah ain taraz ngat nasf shab zang zdenat bacheh guneh harf zdenat chisio awza namikna nah bowie atar pirhant

nah oon cheshay roshant nah hati khat khandeh hat hawasmo peret namikna digeh nah ain taraz ngat nasf shab zang zdenat bacheh guneh harf zdenat chisio awza namikna

download all music puzzle band

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue