farzad asadi xanma saqqezi

farzad asadi xanma saqqezi

Download DMCA

Track Artists:

download farzad asadi xanma saqqezi mp3

Mailo ba ke da baqad ba ke bast

Ke gardan baian men bar dai ba dast

Ham dowara hato kizh marivani

xo xot hal kawtoi naw kizhakani

waqta bo chawi bem ba ravani

Shari marivan boye xoshm awe

La bar nazar gian lem bar nakawe

Disan halian da sedara bo men

Chaw kal nayfarmo bibaxshe ba men

Amin maro jafi day xayale nakay

Xo aw binai asmar gian day batalio nakay

Bai shamal be tawa inja zolfi shewawa

Day aw golam mailakay bawan aziz parai namawa

Amin maro jafi day jaf law jovanro

Day shara bernowa laili gian day la sar balay to

Bayana baresh ker ro bo dalani

day dami men ba ban bawanem ho aziz injo waxani

Bawan werda xalani

Qalaw kolaii basaio shafa

Geshti ba qorban bawanem xalakan delkash

Law ger ker xowara day day xom bam awa

Ban ka la zolaixa law nesrat awa

Baw baw baw xanma saqezi

Bena machet kam narma gian bo lem ajezi

HEshta to xonchai dela gian to naboi ba gol

Boye nazani narma gian haway dost o del

Baw baw baw sar gona qashang

Yaxwa ba xeir bi dela sawzai ganem rang

A xowa xo men ay pen o wa shaii

Men rosariat barem ba pai yadegari

Mala gian mala men har malam hana

La kara lamo to qowlom da pana do machem da pana

Shael shael ba panjai dainazi ba gardon

Namayan kara amshaw ba gardani zardo

Lera malman bar aka ache bo bezhan va sar

Nawerem aw gola mach kam la bar polis o askar

Galao galao gala hay hay law galawezha

Xowa lemi naseni aw bazhno bala barza

Way amrem azizem giana kochi kawena

Awa chawet nan ada way way wa chowarda shawena

Galao galao gala hay hay law galawezha

Xowa lemi naseni aw zolfo lot drezha

Aw qach o qol drezha

Ay Oxay pari oxay pari chan jovani selemani

Ba nazawa ba sharmawa pem ble bo awena jovani

Xo to zoleyxai yamn nit zalem bo awanda jovani

all music farzad asadi

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue