...
farzad asadi balabarz chaw mas

  2021-10-19     7 views    0 Likes

farzad asadi balabarz chaw mas

 
    Download   DMCA

Track Artists:  

download farzad asadi balabarz chaw mas mp3

shirinaw aqlet shirinaw famet

har xom ba qorban way tekiaw kalamet

wetem bala barz day boxo nanakat

har xom ba qorban way dam o dianakat

rohem ba qorban gian o gian o gian ay dam o dianakat

ay xo to brnaw nit betkamaw shanem

day sharo pet bekam day azrat gianem

sharo pe bkam gian o gian o gian la zrat gianem

are lama ziater gian baxwa mamka sar garden

baxwa la bar sai fatma rafiq mal la naw kamiaran

kazhawan gian kazhawan baxwa dagarem kewan

baxwa jovaniakay toya hawar mal mani reman

baxwa jovaniakay toya hawar baxwa talarakay sotan

baxwa malai am dawra bawan gehti fan o fela

day day xasian tia nia bawan la qawm o xela

kazhawan gian kazhawan baxwa dagarem kermashan

day day jovanikay toya bawan sari lem shewan

chaw nargesi shahlai roishty mal awaii

merden galek chak tera la das daiin o jiaii

ax chaw mas gian chawmi hez o hanawmi

day chara sazi del day jargi berawmi

naxosh o darda darem dardakam be dawaya

tir barani kerdoma aw do chawi shahlaya

kozek wa qad balaya awish naqshi xodaya

yak rafiq gian chaw mi sar chopi chawmi

way sozi hanawmi way chara sazi delo way jargi brawmi

are lail are lail lam lailana

bax bax lam jefta jayrana

men ta atbinem bawanem jazhni qorbana

ay dachma selemani bawanem mazmar lem diara

ba qad aw kewa xam la delem bara

are lail are lail lail braw namre

ke la bar lanjat shaw aram agre

are ba barzi awiar nezmi xesr awa

to marg aw brata bawanem barka bam lawa

mal la Qatar chian day day dosa la jawr awa

are lail are ho laili bawanem laili

dar haq to la men bawanem boch wa be maili

to be ba majnon men to be ba laili

salaw la bazhni bari binaii har do chawem

xo men la bar dasti yari dino yaqsir kerawem

xoda bo xoy dayzane ba ashqi to sotawem

hasta day hasta hasta hasta shirin gian ba bchina sairane

dame benya damem ka dayk o babman nazane

dardet la malem kale dasti bandi rashmale

da wa be rozhe hatem bome mivani sale

da bro babet razi ka daiket bo men hich nale

qami donya galeka dayk o babman nazane

all music farzad asadi

Top Related
More Related

Play List

Saman Jalili

00:00

00:00

  Queue

Play List

Anten Music