...
baxtyar salh tara xanem

  2021-09-16     18 views    0 Likes

baxtyar salh tara xanem

 
    Download   DMCA

Track Artists:  

download baxtyar salh tara xanem mp3

bo daroy tara xanem je deli am mawara

gar beto toy le nabi chol o hola am shara

dalay jaladi eshqi delemet kerd la sedare

be to zhinem mahala ke dardem daka chara

law rozhaway tom diwa berdota bir o hoshem

shet o dewanat kerdom dayma mast o sar xoshem

dil o asirem ba to bom naye nawi xoshem

nazanem hata ko kay awa bo to paroshem

kate ka to abinem honrawakanem shada

werd werd aroy ba rewa naz dakay ba reda

bochi delem amreni ranjem adey ba bada

shara nawet wen nakam ta mawem la donyada

mawayeka be shawqa cherai koli shawanem

silay roh lem mazloma jare beita mevanem

ay goli zard o sori shaxi qaz o kewanem

nahaqit kerd toranm beza la sar lewanem

mawayeka be maila rishay jarg o hanawem

la per wen boy la bar chaw bera tishki hatawem

mewani shaweka ba xaw beyta bar chawem

yaxwa qad lem dor nabi bet o sar le shewawem

all music baxtyar salh

Top Related
More Related

Play List

Saman Jalili

00:00

00:00

  Queue

Play List

Anten Music